ISO

ISO (International Organization for Standardization)

Zavádzanie všeobecne akéhokoľvek systému manažérstva je založená na celosvetovo „najlepších praktikách a postupoch v uvedených oblastiach“ overených dlhoročnou praxou. Implementáciou sa firma vlastne „prihlási“ k týmto najlepším praktikám. Firma dáva svetu vedieť, že sa implementáciou, prevádzkovaním a pravidelným hodnotením systému manažérstva dobrovoľne hlási k týmto celosvetovo overeným štandardom.

ISO/IEC 9000 - systém manažérstva kvality - v zameraní na poskytovanie kvalitatívne spôsobilých služieb a produktov. Identifikácia procesov pre zvyšovanie kvality a efektívnosti organizácie pre oblasť zabezpečenia kvality. Zvyšovanie konkurencieschopnosti.

ISO/IEC 14000 - systém manažérstva pre environment (životné prostredie) – zabezpečenie identifikácie procesov v súlade so zameraním na odpadové hospodárstvo, identifikáciu environmentálnych aspektov a zvyšovania konkurencieschopnosti v prostredí environmentu podľa legislatívnych požiadaviek EU v systéme ochrany životného prostredia.

ISO TS 16 949 - systém manažérstva kvality pre automobilový priemysel - zabezpečenie identifikácie procesov v zameraní na poskytovanie kvalitatívne spôsobilých služieb a produktov v reťazci automobilového priemyslu.

OHSAS 18000 - systém manažérstva pre bezpečnosť (BOZP) – identifikácia procesov v oblasti manažmentu rizík a podpora v oblasti BOZP podľa legislatívnych požiadaviek SR a štandardov EU.

ISO/IEC 27000 - ISMS (bezpečnosť informácii).... – identifikácia procesov so zameraním na zvyšovanie bezpečnosti informačných technológii a ochrany organizácii v oblasti IT.

Čo Vám v rámci služby Centrum vzdelávania IMS, s.r.o. ponúka:

V prípade výberu certifikácie prostredníctvom renomovanej celosvetovo uznávanej certifikačnej spoločnosti sa informácia úspešnej certifikácii dostane na vybrané celosvetovo uznávané WEB stránky a bude dostupná pre všetkých.

Certifikácia prostredníctvom renomovanej celosvetovo uznávanej certifikačnej spoločnosti nesie záruku trvalého partnerského vzťahu a istotu nahradenia prípadných škôd spojených so zodpovednosťou certifikačnej spoločnosti za výkony audítorov.

Interné prínosy zavedenia manažérskych systémov: